Doel van de website

De website (www.zorgbedrijfrivierenland.be) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Zorgbedrijf Rivierenland aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van www.zorgbedrijfrivierenland.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Zorgbedrijf Rivierenland besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de stadsdiensten en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de welzijnsvereniging niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Zorgbedrijf Rivierenland de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster.

Zorgbedrijf Rivierenland spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Zorgbedrijf Rivierenland kan echter niet garanderen dat de website www.zorgbedrijfrivierenland.be  volledig vrij van onderbeking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Zorgbedrijf Rivierenland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Externe Websites

Zorgbedrijf Rivierenland plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor (potentiële) klanten. Zorgbedrijf Rivierenland behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van Zorgbedrijf Rivierenland en de heersende netiquette.

Aangezien Zorgbedrijf Rivierenland over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van Zorgbedrijf Rivierenland bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Zorgbedrijf Rivierenland aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt Zorgbedrijf Rivierenland zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.

De verzameling van persoonsgegevens & Privacy

Meer informatie over ons privacybeleid vind je terug op het onderdeel "jouw privacy".

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.zorgbedrijfrivierenland.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op Zorgbedrijf Rivierenland wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan Zorgbedrijf Rivierenland.

Zorgbedrijf Rivierenland behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Zorgbedrijf Rivierenland overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Zorgbedrijf Rivierenland wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Zorgbedrijf Rivierneland mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat Zorgbedrijf Rivierenland de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid wordt bij een eerste bezoek aan de website voorgelegd ter goedkeuring en kunt u hier opnieuw nalezen.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.